Welcome Camfrog

พิเศษ

สวัสดีพี่น้องชาวกบทุกท่าน !!
ข่าว : ดาวโหลด เวอร์ชั่นใหม่ 6.20.696 ที่นี่ :  https://download.camfrog.com/th/windows/   art_icon_42107987

ติดต่อ : Camfrog ID :  asura  เท่านั้น!!

*โปรดระวังไอดีปลอม เว็บไซท์นี้มี  asura จัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวไม่มีตัวแทนจำหน่ายโปรดระวังอีกครั้ง

ข่าวสาร ควรรู้

 เงื่อนไขและข้อตกลงในการให้บริการห้อง Camfrog

General Zone
1. ห้ามกระทำการโชว์หรือส่อเจตนา ยั่วยุกาม อารมณ์ และแสดงท่าทางการร่วมเพศ
2. ห้ามใช้มุม กล้องหรือ ซูมกล้องไปที่อวัยวะเพศ ของสงวน
3. ห้ามเผยแพร่ภาพขณะถอดจนเหลือแต่เพียงชุดชั้นใน หรือขณะเปลื้องผ้า

18+ Zone
1. ห้ามกระทำการโชว์ยั่วยุกาม อารมณ์ หรือส่อเจตนา
2. ห้ามเผยแพร่ภาพขณะเปลื้องผ้า หรือ โชว์อวัยวะเพศและของสงวน
3. ห้ามทำการ บีบ คลึง ขยำ อวัยวะเพศและของสงวน

1. ผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ปี 2550 อย่างเคร่งครัด

2. ผู้ใช้บริการต้องเข้มงวดห้ามให้มีการโชว์สื่อลามกอนาจาร หรือกระทำการใดๆ ทั้งสิ้นที่เข้าข่ายผิดกฏหมายภายในห้องเด็ดขาด

3. ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับประสิทธิภาพ ความล่าช้า ความผิดพลาดขาดตกบกพร่อง หรือการขัดข้องของวงจรสื่อสารที่อยู่นอกเหนือจากการดูแลของผู้ให้บริการ

4. ผู้ใช้บริการห้ามทำการเผยแพร่ อ้างอิง พาดพิง ดูหมิ่น ท้าทาย หรือการกระทำใดๆที่ก่อให้เกิความเสียหายต่อบุคคลที่ 3  ICT  TOS หรือ สถาบัน ชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์ โดยเด็ดขาด

5. ผู้ใช้บริการที่ขอยกเลิกการใช้บริการก่อนกำหนดระยะเวลาไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ทางผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินประกันและเงินในส่วนที่เหลือใน ทุกกรณี

6 .ผู้ใช้บริการที่ต้องการยกเลิกการใช้บริการจะต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน ก่อนวันตัดรอบบิล มิฉะนั้นจะถือว่าผู้ใช้บริการต่อสัญญาการใช้บริการในเดือนต่อไปโดยไม่มี เงื่อนไข และไม่มีการคืนเงินประกันหรือเงินในส่วนที่เหลือในทุกกรณี

7. ผู้ใช้บริการที่ขอยกเลิกการใช้บริการโดยที่ไม่แจ้งล่วงหน้าก่อน 15 วัน ทางผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนชื่อห้องให้

8. ในกรณีที่ห้องของผู้ใช้บริการ เกิดปัญหาในการโดน hack พาสเวิดห้อง / พาสเวิดไอดีโอนเนอร์ห้อง ทางผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อกรณีที่เกิดขึ้น (พาสเวิดต่างๆทางผู้ใช้บริการได้ตั้งขึ้นเอง)

9. เพื่อความเรียบร้อยในการบริการ ผู้ให้บริการไม่อนุญาตให้ห้องของผู้ใช้บริการมีการถอดเสื้อผ้าชั้นนอกและ เสื้อผ้าชั้นใน หรือทำอะไรที่ส่อไปในทางลามกอนาจาร ในขณะอยู่หน้ากล้องเว็บแคม ถ้ามีการพบเห็นผู้ให้บริการมีสิทธิ์ยกเลิกสัญญาทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

10. กรณีถ้าห้องของผู้ใช้บริการถูกแบน .exe หรือ แบนชื่อห้อง หรือ Kill ซีเรียลโค๊ดเซิฟเวอร์ ไม่ว่ากรณีใดๆ เจ้าของ KEY จะต้องซื้อ KEY ใหม่เท่านั้น

11. ผู้ใช้บริการต้องใช้ความระมัดระวังในการเก็บรักษาความลับของ Password และ KEY  เป็นอย่างดี ไม่ให้บุคคลภายนอกนำไปใช้ ถ้ามีความเสียหายใดๆที่สาเหตุเกิดจาก account และ KEY นั้นๆ ผู้ใช้บริการ account นั้นๆจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบตอนเองกับความเสียหายที่ได้เกิดขึ้นทั้งหมด

12. ผู้ใช้บริการจะต้องไม่กระทำการใดๆที่เป็นการขัดต่อขนบธรรมเนียมประเพณีหรือ ศีลธรรม หรือกฏหมาย หรือเป็นการขัดต่อมติคณะรัฐมนตรี นโยบาย กฏ ระเบียบ คำสั่ง หรือประกาศของการสื่อสารแห่งประเทศไทย หรือที่ทางราชการกำหนด หรือเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือเป็นภัยต่อ ความมั่นคงของประเทศชาติเด็ดขาด

13. ผู้ใช้บริการสามารถแจ้งขอเปลี่ยนชื่อห้องและล้างสีได้ฟรีรอบบิลละ 2 ครั้ง /เดือน ในการเปลี่ยนชื่อห้องทุกครั้งจะต้องแจ้งกับทางผู้ให้บริการทราบก่อน ดำเนินการทุกครั้ง มิฉะนั้นจะถือว่าทางผู้ใช้บริการมีเจตนาที่จะเลี่ยงการตรวจสอบจากผู้ให้ บริการ และผู้ใช้บริการมีสิทธิ์ที่จะตัดสัญญาณและยกเลิกสัญญาโดยทันที

14. ผู้ให้บริการจะดูแลระบบการทำงาน และระบบเครือข่ายให้เป็นไปในสภาพปกติ และใช้งานได้อย่างสม่ำเสมอตลอดเวลา อย่างไรก็ดีเหตุขัดข้องในการให้บริการนั้น เกิดจากปัจจัยหลายอย่าง ซึ่งอาจจะอยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ให้บริการ เช่น ลิ้งค์เชื่อมต่อของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต(ISP) ของผู้ให้บริการหรือของผู้ใช้บริการอาจจะขัดข้องชั่วคราว หรือสัญญาณจากผู้ใช้บริการไปยังผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต อาจจะผิดปกติ ฯลฯ อย่างไรก็ตาม ทีมงานผู้ให้บริการจะรีบประสานงานและแก้ไข เพื่อให้การบริการเป็นปกติ โดยเร็วที่สุด

15. ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการขึ้นข้อความแจ้งเตือนการชำระเงินหน้าห้องและ ก่อนถึงวันครบรอบบิล 2 วัน เนื่องจากทางผู้ให้บริการไม่สามารถติดต่อผู้ใช้บริการได้ เพราะบางท่าน เปลี่ยนไอดี,เปลี่ยนเบอร์,เปลี่ยนชื่อ,ออฟไลน์ ฯลฯ

16. โอนเนอร์ผู้ดูแลห้องจะต้องดูแลสมาชิกตัวสีแดงภายในห้องให้เรียบร้อย หากมีการก่อเรื่องไม่ว่ากรณีใดๆ ทางผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินความผิดนั้นแต่เพียงผู้เดียว

17. ผู้ให้บริการ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะยกเลิกสัญญาโดยไม่มีการคืนค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น ถ้าผู้ใช้บริการมีการกระทำที่ละเมิดเงื่อนไขการใช้บริการดังที่กล่าวมาข้าง ต้น และผู้ให้บริการ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาสิ่งที่ผู้ใช้บริการกระทำนั้นเป็นการผิด เงื่อนไขข้อตกลงหรือไม่ แต่เพียงผู้เดียว

18. เงื่อนไขและข้อตกลงนี้ ถือว่าเป็นอันเข้าใจกันดีแล้วทั้งสองฝ่าย โดยเงื่อนไขข้อตกลงนี้ จะเริ่มต้นเป็นข้อตกลงตามกฏหมายระหว่าง ผู้ให้บริการ ( www.np-camfrog.com ) และผู้ใช้บริการ ( ลูกค้า ) ทันที หลังจากที่ผู้ใช้บริการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว และถือว่า ผู้ใช้บริการทุกท่านได้ยอมรับและพร้อมปฎิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงเหล่านี้ แล้วนับตั้งแต่เวลานั้นเรียบร้อยแล้ว

19. กรณีถ้ามีการดำเนินคดีไม่ว่ากรณีใดๆ ทางผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ผู้ใช้บริการที่เกียวข้องกับคดีนั้นๆจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อกรณีทั้งหมด โดยไม่มีเงื่อนไข หากมิเช่นนั้น ผู้ให้บริการจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกียวข้องตามกฎหมายจนถึงที่สุด

20. ผู้ให้บริการ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆในการให้บริการนี้ได้ตลอด เวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

แจ้งเตือนโปรดระวัง

เสือบเนื่องจากมีการลูกค้า และ เพื่อน ถามถึงทำไมถึงโดน hack
ก็ต้องขอตอบไว้จุดนี้เลยครับ ว่า ห้ามรับไฟล์จากทุกคน ห้ามกดรับลิงค์จากคนที่ไม่รู้จัก ห้ามกดไพรเวทกับคนที่ไม่รู้จัก ตั้งรหัสผ่านให้ยากต่อการคาดเดา

เท่านี้ก็จะป้องกันได้ในระดับนึงแล้ว แต่อย่าลืมตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เล่น Camfrog ด้วย ลง Antivrius ที่มี Internet Security เพื่อความปลอดภัยยิ่งขึ้น

ด้วยความหวังดี admin Cf.in.th